PRAVIDLA SOUTĚŽE “Demi Sec” ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská
101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 6096.
2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská
101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 6096.
3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Technickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ:
08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“)
4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
4. 1. PRO INSTAGRAM
Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání
Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram v období od 24.10.2022 12:00:00 hod. do
31.10. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do
soutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/MuchaSekt.
5. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla
soutěže (dále jen „soutěžící“). Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré
podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito Pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže
jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli,
Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám
pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující
podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže
zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram
(http://www.instagram.com). Dle vybrané platformy musí soutěžící dodržovat veškerá
pravidla použití dané sítě: pro Facebook uvedená na https://www.instagram.com/policies.
Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeni jen Soutěžící splňující níže uvedené
podmínky. Soutěžící má právo zúčastnit se soutěže vícekrát, pakliže při každé z účastí splní
konkrétní podmínky dané soutěže unikátním způsobem (pro Facebook napsání jiné osoby,
pro Instagram označení jiné osoby). Pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě
jednu Výhru. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit na Facebooku. Pokud však bude
na jedné platformě vylosován jako vítěz, na jiné platformě již vyhrát nemůže.
Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení
se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a
současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné
rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v

případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se
stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnili veškeré další podmínky Soutěže) dříve.
6. PRINCIP SOUTĚŽE
6. 1. PRO INSTAGRAM
Úkolem soutěžících je dát lajk stránce Mucha Sekt (https://www.instagram.com/MuchaSekt)
a formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem napsat jejich odpověď na soutěžní otázku
včetně označení dalšího uživatele. Ze správných odpovědí organizátor soutěže vylosuje 3
výherce.
Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod
Soutěžním příspěvkem na Instagramu Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při
losování výherců brány v potaz.
Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný
Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v
souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na
straně Organizátora či Technického správce.
Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky
stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do
Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez
odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Soutěžní komentář nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s
obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou
důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská
nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např.
ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu;
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce.
Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží
výhradně Organizátorovi.
7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ
Výhercem se stane 3 soutěžící. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou
určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže
elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci
vylosováni ze všech platných Soutěžních komentářů zveřejněných v Době soutěže. Všechny
výhry se vylosují najednou. Soutěž má celkem 3 výherce, tj. budou vylosováni 3 výherci.
Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito
pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými
pravidly vylosován Technickým správcem (dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný
Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra
propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže.

Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Instagram zpráv. Zprávu s
oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací
adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže.
Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím
Facebook Messengeru nejpozději do 72 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních
údajů. V případě nezaslání, případně nedoručení kompletních požadovaných kontaktních
údajů, se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve
prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že
Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu
Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30
dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České
republiky nebo Slovenské republiky. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel
Soutěže.
8. VÝHRA
8. 1. PRO INSTAGRAM
Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):
3x láhev Mucha Sekt Demi Sec
9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Po ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvím
Instagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, adresu a mobilní
telefonní číslo, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.
Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním
příspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby
prostřednictvím svého Instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na
kterou má být výhra doručena Technickému správci na Facebookový profil
https://www.facebook.com/MuchaSekt. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 3 dní ode
dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.
Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení
může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně
ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.
Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem
komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry;
po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z
datových úložišť Organizátora a Technického správce.
10. PŘEDÁNÍ VÝHER
Výhra bude Výhercům odeslána do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou
poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky prostřednictvím kurýrní
služby. Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po telefonické dohodě kurýrní
služby s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.
Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele
nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká.
Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Nárok na výhru
zaniká i v případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje
vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY
Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je
starší 18 let. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a
dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých
osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle
příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže,
nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro
potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení
Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání
učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:
info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v
Soutěži.
Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem
některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB / IG stránkách
Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou
podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému
správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen
„Nařízení“):
právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou
zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních
údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo pokud se osobní
údaje zpracovávají nezákonně,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje,
které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo
pro jiného správce osobního údajů,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo
zprostředkovatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.
Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v
souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno,
příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením
vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.
Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.
12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení,
odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v
průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných

případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze.
Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat
Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se
pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího
vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o
sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.
Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která
Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,
bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či
jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu
se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných
příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické
problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě
Facebook a Instagram). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody
způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani
výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže
neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v
soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.
Výhercům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhry, nebude poskytnuta žádná
finanční ani jakákoliv jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související s
výhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových povinností souvisejících s
výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky a Slovenské republiky.
Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak
zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než
jsou uvedená v těchto pravidlech.
Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají
Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s
předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude
tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický
správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na
výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem
dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel
Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat,
veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo
bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit
její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu
www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná
pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží
spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce
či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či
nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže
ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato
dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné
námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v
těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později

nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv
námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický
správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s
účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na
www.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo na
Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt.
Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel
Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech
v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná
úplná.
Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s
pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či
pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze
Soutěže.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické
sociální sítí Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena
se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickému
správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou platností
pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončení
soutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly a podmínkami
soutěže.
V Brně dne 1.10. 2022

Na Vašem soukromí nám záleží!

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.