VYHRAJ S MUCHA SEKTEM VSTUPENKY NA HOKEJ A PODEPSANÝ DRES BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC

00145-ice-soutez-bt-banner-1200x1200px-jpg

Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

“VYHRAJ S MUCHA SEKTEM VSTUPENKY NA HOKEJ A PODEPSANÝ DRES BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC“

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. (dále jen „Organizátor nebo Organizátor soutěže“)

 

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. (dále jen „Pořadatel nebo Pořadatel soutěže“)

 

3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE 

Technickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ: 08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“)

 

4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook a Instagram v období od 1. 2. 2023 00:00:00 hod. do 28. 2. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Facebooku Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ .

 

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (http://www.facebook.com), kde je registrován a má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže nebo soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram (http://www.instagram.com), kde je registrován a má po celou dobu soutěže aktivní svůj instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěž. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebooku uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms nebo veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870. Soutěžící zároveň musí v době konání soutěže zakoupit soutěžní lahev produktu Mucha Sekt ICE na soutěžní provozovně GLOBUS ČR Liberec, Sousedská 600, Liberec, 460 01 Liberec 1 a uchovat si účtenku od tohoto nákupu pro případ výhry, aby mohl prokázat splnění podmínek soutěže. Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeny jen Soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Soutěžící má právo se zúčastnit pouze jednou, pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnil i veškeré další podmínky Soutěže) dříve.

 

6. PRINCIP SOUTĚŽE

Principem Soutěže je zakoupit v době trvání soutěže jednu soutěžní lahev Mucha Sekt ICE na soutěžní provozovně GLOBUS ČR Liberec, Sousedská 600, Liberec, 460 01 Liberec 1 a vložit v Době trvání Soutěže do komentáře pod Soutěžní příspěvek označený slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ .  Soutěžní komentář, který musí obsahovat důvod, proč fandíte hokejovému klubu Bílí Tygři Liberec. 

Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách Facebooku  https://www.facebook.com/ nebo Instagramu https://www.instagram.com/ . Registraci do Soutěže a souhlas s pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje účastí v Soutěži, tedy vložením Soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce na Facebooku Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ . Nahráním Soutěžního komentáře uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.

Do Soutěže je vloženo 10 ks výher.

Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):

1× hokejový dres Bílí Tygři Liberec podepsaný hráči + 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 5.3.2023 od 16:00

1x 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 5.3.2023 od 16:00

8x lahev Mucha Sekt ICE 0,75l 

Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na facebookových stránkách Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.

Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook a Instagram.

Organizátor, Pořadatel ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora, Pořadatele či Technického správce.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Soutěžní komentář nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora, Pořadatele nebo Technického správce.

Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi.

 

7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem se stane 10 soutěžících. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních registrací doručených v Době soutěže. Všech 10 výher se vylosuje najednou. O losování bude, po skončení Soutěže, pořízen písemný protokol. Soutěž má celkem 10 výherců, tj. bude vylosováno deset výherců. Výhry budou přidělovány v pořadí, v jakém byli Soutěžící vylosováni – tedy první vylosovaný získává podepsaný dres a dvě vstupenky na domácí zápas Bílých Tygrů Liberec 5.3.2023 od 16:00, druhý vylosovaný získává dvě vstupenky na domácí zápas Bílých Tygrů Liberec 5.3.2023 od 16:00, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a desátý vylosovaný soutěžící získává jednu lahev Mucha Sekt ICE 0,75l.

Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem. (Dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Facebook Messengeru nebo zpráv na Instagramu, následně telefonicky. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru či zprávy na Instagramu nejpozději do 24 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případě nedoručení kompletních požadovaných kontaktních údajů se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky případně osobně prostřednictvím zástupce Pořadatele. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí Výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.

Nerozdělené výhry budou zařazeny do tzv. dodatečného losování. Dodatečné losování proběhne nejpozději 3. 3. 2023 s tím, že v něm budou vylosováni výherci doposud nepřidělených Výher (např. z důvodu nedoložení kontaktních údajů pro doručení výhry atp.). Losováno bude ze všech do Soutěže v Době jejího konání zaslaných platných Soutěžních registrací, které nebyly vylosovány v rámci předcházejících losování. V případě, že se ani po uvedeném Dodatečném losování nepodaří v souladu s těmito pravidly přidělit veškeré Výhry v Soutěži příslušným výhercům, propadají tyto ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Vylosovaným Soutěžícím bude nejpozději do 2 pracovních dnů po dodatečném losování zasláno, prostřednictvím Facebook Messengeru oznámení o vylosování. Podmínky čerpání a předání výher jsou shodné s článkem 7 těchto pravidel.

 

8. VÝHRA

Do Soutěže je vloženo 10 ks výher.

Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):

1× hokejový dres Bílí Tygři Liberec podepsaný hráči + 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 5.3.2023 od 16:00

1x 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 5.3.2023 od 16:00

8x lahev Mucha Sekt ICE 0,75l 

Ze všech Soutěžních komentářů, které splnily pravidla Soutěže, Organizátor vylosuje 10 Soutěžních komentářů a jeho autory odmění výhrou viz článek 7 těchto pravidel.

 

9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Po ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvím Facebook Messengeru nebo Instagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, doručovací adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 2 dnů od oznámení výhry.

Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť Organizátora a Technického správce. 

Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 2 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového nebo instagramového profilu odeslal soukromou zprávu, s adresou, na kterou má být výhra doručena, Technickému správci na facebookový profil Facebook Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo Instagram Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ . Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 24 hodin od chvíle, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.

Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. 

 

10. PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky prostřednictvím kurýrní služby případně osobně prostřednictvím zástupce Pořadatele. Přesný datum a čas dodání výhry bude stanovený po telefonické dohodě kurýrní služby či zástupce Pořadatele s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí Výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.

Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výhry není možné směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 2 dní od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci. 

 

11. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY/PŘÍCHUTĚ

Soutěžním produktem se rozumí výrobek Pořadatele značky Mucha Sekt ICE 0,75l.

 

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

· právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

· právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,

· právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,

· právo na omezení zpracování osobních údajů,

· právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,

· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

· právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.

Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.

Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.

 

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.

Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.

Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz . Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz , nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt .

Organizátor, Pořadetel ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.

Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Instagram Inc.

V Brně dne 31.1.2023

Na Vašem soukromí nám záleží!

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.