Mrkněte, co je u nás nového

00145-ice-soutez-bt-post-1080x1080px-jpg

VYHRAJ S MUCHA SEKTEM VSTUPENKY NA HOKEJ A PODEPSANÝ DRES BÍLÝCH TYGRŮ LIBEREC


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. (dále jen „Organizátor nebo Organizátor soutěže“) 2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČ: 61327336, se sídlem                Jeronýmova 494/20, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 7123. (dále jen „Pořadatel nebo Pořadatel soutěže“). 3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE Technickým správcem soutěže je společnost Globus ČR, v.o.s. Group s.r.o., IČ: 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, Čakovice, 196 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154. (dále jen „Technický správce“) 4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽESoutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook a Instagram v období od 1. 11. 2023 00:00:00 hod. do 30. 11. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Facebooku Bílí Tygři Liberec https://www.facebook.com/hcbilitygri nebo Instagramu Bílí Tygři Liberec  https://www.instagram.com/bilitygrilbc. 5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (http://www.facebook.com), kde je registrován a má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže nebo soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram (http://www.instagram.com), kde je registrován a má po celou dobu soutěže aktivní svůj instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěž. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebooku uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms nebo veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870. Soutěžící zároveň musí v době konání soutěže zakoupit soutěžní lahev produktu Mucha Sekt ICE na soutěžní provozovně GLOBUS ČR Liberec, Sousedská 600, Liberec, 460 01 Liberec 1 a uchovat si účtenku od tohoto nákupu pro případ výhry, aby mohl prokázat splnění podmínek soutěže. Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeny jen Soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Soutěžící má právo se zúčastnit pouze jednou, pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnil i veškeré další podmínky Soutěže) dříve. 6. PRINCIP SOUTĚŽEPrincipem Soutěže je zakoupit v době trvání soutěže jednu soutěžní lahev Mucha Sekt ICE na soutěžní provozovně GLOBUS ČR Liberec, Sousedská 600, Liberec, 460 01 Liberec 1 a vložit v Době trvání Soutěže do komentáře pod Soutěžní příspěvek označený slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku Bílí Tygři Liberec https://www.facebook.com/hcbilitygri nebo Instagramu Bílí Tygři Liberec  https://www.instagram.com/bilitygrilbc. Soutěžní komentář, který musí obsahovat důvod, proč fandíte hokejovému klubu Bílí Tygři Liberec. Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách Facebooku Bílí Tygři Liberec https://www.facebook.com/hcbilitygri nebo Instagramu Bílí Tygři Liberec  https://www.instagram.com/bilitygrilbc. Registraci do Soutěže a souhlas s pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje účastí v Soutěži, tedy vložením Soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce Facebooku Bílí Tygři Liberec https://www.facebook.com/hcbilitygri nebo Instagramu Bílí Tygři Liberec  https://www.instagram.com/bilitygrilbc. Nahráním Soutěžního komentáře uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.Do Soutěže je vloženo 10 ks výher.Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):1× hokejový dres Bílí Tygři Liberec podepsaný hráči + 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 22.12.2023 od 16:001x 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 22.12.2023 od 16:008x lahev Mucha Sekt ICE 0,75l Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na facebookových stránkách Bílí Tygři Liberec po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook a Instagram.Organizátor, Pořadatel ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora, Pořadatele či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora, Pořadatele nebo Technického správce.Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi. 7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 10 soutěžících. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních registrací doručených v Době soutěže. Všech 10 výher se vylosuje najednou. O losování bude, po skončení Soutěže, pořízen písemný protokol. Soutěž má celkem 10 výherců, tj. bude vylosováno deset výherců. Výhry budou přidělovány v pořadí, v jakém byli Soutěžící vylosováni – tedy první vylosovaný získává podepsaný dres a dvě vstupenky na domácí zápas Bílých Tygrů Liberec 22.12.2023 od 16:00, druhý vylosovaný získává dvě vstupenky na domácí zápas Bílých Tygrů Liberec 22.12.2023 od 16:00, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý a desátý vylosovaný soutěžící získává jednu lahev Mucha Sekt ICE 0,75l. Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem. (Dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Facebook Messengeru nebo zpráv na Instagramu, následně telefonicky. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru či zprávy na Instagramu nejpozději do 24 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případě nedoručení kompletních požadovaných kontaktních údajů se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky případně osobně prostřednictvím zástupce Pořadate. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí Výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.Nerozdělené výhry budou zařazeny do tzv. dodatečného losování. Dodatečné losování proběhne nejpozději 4. 12. 2023 s tím, že v něm budou vylosováni výherci doposud nepřidělených Výher (např. z důvodu nedoložení kontaktních údajů pro doručení výhry atp.). Losováno bude ze všech do Soutěže v Době jejího konání zaslaných platných Soutěžních registrací, které nebyly vylosovány v rámci předcházejících losování. V případě, že se ani po uvedeném Dodatečném losování nepodaří v souladu s těmito pravidly přidělit veškeré Výhry v Soutěži příslušným výhercům, propadají tyto ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Vylosovaným Soutěžícím bude nejpozději do 2 pracovních dnů po dodatečném losování zasláno, prostřednictvím Facebook Messengeru oznámení o vylosování. Podmínky čerpání a předání výher jsou shodné s článkem 7 těchto pravidel. 8. VÝHRADo Soutěže je vloženo 10 ks výher.Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):1× hokejový dres Bílí Tygři Liberec podepsaný hráči + 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 22.12.2023 od 16:001x 2 vstupenky na domácí hokejový zápas Bílých Tygrů Liberec dne 22.12.2023 od 16:008x lahev Mucha Sekt ICE 0,75l Ze všech Soutěžních komentářů, které splnily pravidla Soutěže, Organizátor vylosuje 10 Soutěžních komentářů a jeho autory odmění výhrou viz článek 7 těchto pravidel. 9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvím Facebook Messengeru nebo Instagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, doručovací adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 2 dnů od oznámení výhry.Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť Organizátora a Technického správce. Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 2 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového nebo instagramového profilu odeslal soukromou zprávu, s adresou, na kterou má být výhra doručena, Technickému správci na facebookový profil Facebooku Bílí Tygři Liberec https://www.facebook.com/hcbilitygri nebo Instagramu Bílí Tygři Liberec  https://www.instagram.com/bilitygrilbc. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 2 dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.  10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhry budou Výhercům předány osobně prostřednictvím zástupce Pořadatele. Přesný datum a čas dodání výhry bude stanovený po telefonické dohodě kurýrní služby či zástupce Pořadatele s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně do vlastních rukou Výherce. Převzetí Výhry stvrzuje Výherce svým podpisem.Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výhry není možné směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 2 dní od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci.  11. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY/PŘÍCHUTĚSoutěžním produktem se rozumí výrobek Pořadatele značky Mucha Sekt ICE 0,75l. 12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):· právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,· právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,· právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,· právo na omezení zpracování osobních údajů,· právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,· právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz . Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz , nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt .Organizátor, Pořadetel ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Instagram Inc.V Brně dne 17.10.2023

prague-wine-trophy-2023-1400x700px-png

Sedm medailí pro Mucha Sekt z Prague Wine Trophy 2023


Špičkové Mucha Sekty inspirované tvorbou malíře Alfonse Muchy obhájily v Praze své loňské i předloňské úspěchy. Z prestižní soutěže PRAGUE WINE TROPHY 2023 si odvážejí tři zlaté a čtyři stříbrné medaile. Zlatem se pyšní Mucha Sekt ICE ROSÉ, Mucha Sekt Brut a Mucha Sekt Rosé. Stříbrnou medaili získal Mucha Sekt ICE, Mucha Sekt De Luxe Doux a obě nealkoholické varianty Mucha Sektu - bílý i veganský růžový.  Na mezinárodní soutěži PRAGUE WINE TROPHY 2023, jejíž historie sahá až do roku 2002, a která je co do počtu hodnocených vzorků největší mezinárodní soutěž vín v České republice, hodnotí vína členové odborné komise, které jmenuje organizátor z domácích a mezinárodních degustátorů, enologů, prodejců vína a odborných novinářů, kteří jsou kvalifikováni hodnotit vína z celého světa.  Vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Všechny produkty z elegantní řady ART DU VINS jsou typické svojí ovocnou svěžestí. „Ocenění na Prague Wine Trophy 2023 je pro nás obrovskou poctou a důkazem, že naše snaha stojí za to. Jsme pyšní na to, že můžeme pokračovat v tradici Alfonse Muchy a přinášet našim zákazníkům nejen výjimečná vína, ale i krásu a umění," zdůrazňuje Marek Malinowski, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty, a to včetně zlatem v Praze oceněného Mucha Sekt ICE ROSÉ i stříbrného Mucha Sekt ICE, které nabízí všem milovníkům bublinek jedinečnou kombinaci příjemné ovocné vůně, aromatických tónů zralého ovoce a výrazného, a přesto jemného perlení. Čtyři kostky ledu, jedna větší vinná sklenice a Mucha Sekt ICE – tak chutná umění na ledu.  „Naše sekty i letos ukazují svoji kvalitu. Uspěli jak na mezinárodních kláních, jako je Berliner Wine Trophy, Frankfurt International Trophy nebo Danube Wine Challenge, tak na domácích soutažích TOP 77 vín v České republice, či ve Volbě spotřebitelů. Mucha Sekty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplynulo už 163 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k úspěchu v soutěži Marcus Mucha, prezident Mucha Foundation. 

mucha-sekt-naelko-rose-vs23-1400x750-png

Růžový veganský Mucha Sekt vítězem Volby spotřebitelů 2023


Čeští spotřebitelé zvolili růžový veganský Mucha Sekt Nejlepší novinkou roku 2023. Špičkové produkty Mucha Sekt inspirované tvorbou Alfonse Muchy tak sklízí úspěchy nejen v zahraničí, ale i na domácí půdě. Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka oceňuje inovace na českém trhu už dvacet tři let. O titul Nejlepší novinka se tento rok ucházelo 213 nových nebo inovovaných výrobků. Ty soutěžily o přízeň spotřebitelů v 63 kategoriích. Mucha Sekt do tohoto náročného klání vyslal svůj růžový nealkoholický sekt, který byl na trh uveden před necelým rokem, ale i přesto si získal důvěru spotřebitelů, kteří jej zvolili vítězem. Vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Všechny produkty z elegantní řady ART DU VINS jsou typické svojí ovocnou svěžestí. „Jsme nesmírně rádi, že se nám daří držet vysoký standard našich produktů a nabízet novinky, které ocení naši čeští spotřebitelé. Volba spotřebitele ovšem není jediná soutěž, kde sklízíme úspěchy. Mucha Sekty získávají pravidelně medaile na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy nebo na domácí Prague Wine Trophy či TOP 77 vín v ČR,“ vyjmenovává úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. „Zároveň je to po nás závazek do dalších let, získali jsme toto ocenění už předminulý rok s bílým nealkoholickým Mucha Sektem a také na Slovensku s Rybízovým a Višňovým vínem Náš Sad. Vyhrála zde i naše Dino edice dětských bublinek Robby Bubble. Letos na Slovensku zase zvítězilo naše Moscato De Luxe Ice a věřím, že i v roce 2024 uspějeme s novinkami, které už nyní připravujeme,“ dodal obchodní ředitel společnosti Maroš Puškár. Čtyři tisíce českých spotřebitelů rozhodlo o výsledku Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky exkluzivního výzkumu, který jako každoročně realizovala agentura Nielsen. Dotazování proběhlo na reprezentativním vzorku čtyř tisíc respondentů a cílem bylo zjistit, který z výrobků v každé kategorii by si spotřebitelé zakoupili, pokud by mezi nimi vybírali v obchodě a mohli by si odnést pouze jeden z nich. V kategorii nealkoholických sektů vybrali za vítěze právě růžový Mucha Sekt. V každé kategorii soutěžily minimálně tři konkurenční produkty a při výběru respondentů byly zohledněny různé atributy. Vítězům programu je po vyhlášení zaručena masivní mediální podpora. Nejenom díky spolupráci s řadou silných mediálních partnerů se informace o novinkách dostanou přímo k zákazníkům. Na logo Volba spotřebitelů a jeho vítěze lze narazit ve spotech v TV, Youtube a online prostředí, v tisku, rádiích, outdooru, dále v rámci instore podpory v prodejnách Tesco a Makro a samozřejmě v online prostoru hlavně na sociálních sítích.„Vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Všechny produkty z elegantní řady ART DU VINS jsou typické svojí ovocnou svěžestí. Díky tomuto ocenění odstartujeme rozsáhlou podporu vítězné novinky, Při propagaci budeme po dobu jednoho roku používat logo Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2023, a to jak přímo na lahvích vítězného Mucha Sektu, tak v marketingových kampaních,“ deklaruje brand manažerka Barbara Kozielová.Zákazníci společnosti Soare sekt a.s. si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak právě nealkoholické varianty. Sortiment je doplněn o jedinečnou kolekci letních sektů typu ICE v bílé i růžové variantě a také. Každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo. V této sérii zosobňující čtyři květiny používá Mucha naturalistického stylu s minimální stylizací. „Náš růžový nealkoholický Mucha Sekt dostal do vínku dílo vzdávající hold flóře, kterou secese přímo zbožňovala. Se svým prostým názvem Růže skvěle ladí s naším alkoholu prostým růžovým nealkem vhodným pro vegany. I když je to letos už 125 let od jeho vzniku, dílo je neustále půvabné, stejně jako náš nealkoholický nápoj, který si můžete díky nulovému obsahu alkoholu vychutnat, kdykoliv si budete přát. Oblíbený je zejména pro jeho vůni čerstvých jahod, jemné perlení a také svěží ovocnou chuť,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 163 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Mucha Sekt se těší dlouhodobé přízni českých zákazníků, což dokazuje právě toto vítězství v letošní Volbě spotřebitelů. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha jistě prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile Marcus Mucha, výkonný ředitel Mucha Foundation.

mucha-sekt-ice-dwch2023-1400x700-png

Mucha Sekt ICE získává zlatou medaili na prestižním Danube Wine Challenge 2023


Soutěž Danube Wine Challenge, která je členem Světové federace velkých mezinárodních soutěží vína a destilátů VINOFED a koná se pod patronátem Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno OIV, ocenila Mucha Sekt ICE zlatou medailí. V tvrdé konkurenci vinařů z různých zemí se vyšvihl na samý vrchol a získal uznání od panelu odborných porotců. Ocenění proto nepochybně potvrzuje vynikající kvalitu a skvělou chuť tohoto jedinečného sektu. Podle přísných pravidel OIV mohou být v soutěži pod jejím patronátem uděleny medaile nejvýše třiceti procentům všech hodnocených vín. O vysoké kvalitativní úrovni letošního ročníku Danube Wine Challenge svědčí, že mnoho vín, která získala více než 85 bodů, což je hranice pro stříbrnou medaili, zůstalo bez ocenění. Třicetiprocentní limit znamenal, že medaile mohly být uděleny až od hodnocení 87,80 bodu. Vína značky Mucha Sekt pocházejí z premium vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Zástupci společnosti Soare sekt jsou nadšeni a hrdí, že jejich produkt byl oceněn na tak významné soutěži. "Naše produkty včetně Mucha Sekt ICE se vyznačují nejen vynikající chutí, ale i svěžestí, plností a harmonií. Na první pohled zaujmou i neobvyklým designem každé lahve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu. Velmi nás těší, že náš Mucha Sekt ICE byl oceněn odborníky na takto prestižní mezinárodní soutěži. Navíc toto není náš jediný medailový úspěch. Naše sekty pravidelně vozí medaile z Prague Wine Trophy, Berliner Wine Trophy a dalších prestižních soutěží," říká ředitel společnosti Zdzisław Tadeusz Dalecki. Zákazníci společnosti Soare sekt a.s. si mohou vybrat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která zahrnuje jak alkoholické, tak i nealkoholické varianty, přičemž růžová je vhodná i pro vegany. Sortiment je doplněn právě o jedinečnou kolekci letních sektů typu ICE, které se podávají na ledě. Můžete je ochutnat v bílé i růžové variantě. "Toto vítězství na Danube Wine Challenge 2023 je pro nás nejen obrovskou ctí, ale také potvrzením naší oddanosti kvalitě a vášně pro výrobu vynikajících sektů," uvedl Maroš Puškár, ředitel pro tradiční trh. Každá láhev nese jiné dílo od Alfonse Muchy. Do série "Album de la Décoration" pravděpodobně z roku 1900 patří dvě velmi vzácné původní litografie Byzantine a Langage des Fleurs. "Pro Mucha Sekt ICE jsme společně s Johnem Muchou vybrali dílo s názvem Byzantine, které bylo navrženo jeho dědečkem Alfonsem Muchou jako textilní design pro Atelier C.G. Forrer, což byla pařížská společnost zabývající se průmyslovým designem koberců a textilu. Tento Muchův design byl poté v roce 1900 reprodukován v L'Album de la Décoration, který obsahoval vzorky dekorativních návrhů francouzských grafiků té doby. Centrálním prvkem díla je byzantská žena s hustými kadeřemi obklopená svěžími květinovými vzory. Její svůdný pohled proniká k nám skrze kulaté ornamenty, zaoblené stonky a jejich bohaté květy, jako by nás přímo zval do sladké květinové vůně jedinečného Mucha Sekt ICE. Divoká krása tohoto nesmírně osvěžujícího sektu se skrývá v jeho kulaté chuti a nádherné a velmi bohaté květinové vůni. Navíc má dílo Byzantine ještě sestru s krásným názvem Langage des Fleurs - Jazyk květin, kterou jsme využili pro náš druhý ICE produkt ve růžové variantě," dodává Brand manažerka Soare sekt Barbara Kozielová.  Letos v červenci uplyne už 163 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Sekty Soare se těší dlouhodobé přízni jak českých a slovenských spotřebitelů, tak odborníků, což dokazuje zlatá medaile pro Mucha Sekt ICE z prestižní mezinárodní soutěže Danube Wine Challenge. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha jistě prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile Marcus Mucha, výkonný ředitel Mucha Foundation. 

mucha-sekt-demi-sec-frankfurt-international-trophy-2023-png

Stříbro z Frankfurtu pro Mucha Sekt Demi Sec


Značka Mucha Sekt se může pyšnit dalším úspěchem, tentokrát z prestižní mezinárodní soutěže Frankfurt International Trophy. Soutěž se konala letos v dubnu v německém Frankfurtu a jako další v pořadí potvrdila, že Mucha Sekt patří mezi špičková světová vína. Mucha Sekt Demi Sec inspirovaný tvorbou Alfonse Muchy si z Frankfurtu odváží stříbrnou medaili.   Frankfurt International Trophy se svými 2 760 degustovanými víny ze 28 zemí je jednou z celosvětově nejdůležitějších degustací. Soutěž má certifikaci ISO 9001, která potvrzuje nejvyššími standardy kvality a perfektně organizovanou degustaci. Mezi porotci zasedají enologové, sommeliéři, majitelé restaurací, producenti, vinaři a znalci vína z Německa i ze zahraničí. Získat zde medailové ocenění je obrovský úspěch a potvrzení kvality oceněného vína. Medaile získaná na tak významné soutěži je dalším krokem k posílení renomé značky těchto skvělých sektů nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Všechny produkty z elegantní řady ART DU VINS jsou typické svojí ovocnou svěžestí. „Naše produkty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu. Frankfurt International Trophy ale není jediná soutěž, kde sklízíme úspěchy. Naše sekty pravidelně vozí medaile z Berliner Wine Trophy, Prague Wine Trophy, TOP 77 vín v ČR i dalších. Medaile z Frankfurtu je pro nás důkazem, že naše práce a pečlivý výběr hroznů mají smysl a jsou oceňovány odbornou veřejností. Cílem značky Mucha Sekt je přinášet našim zákazníkům kvalitní produkty s nezapomenutelným zážitkem z chuti, a toto ocenění nás motivuje k dalšímu zdokonalování,“ říká Zdzisław Tadeusz Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci společnosti Soare sekt a.s. si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty. Sortiment je doplněn o jedinečnou kolekci letních sektů typu ICE v bílé i růžové variantě a také nealkoholické varianty. Každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo. Čtvero ročních období bylo pro umělce velkou inspirací, protože vytvořil dokonce dvě různé série obrazů na toto téma se shodným názvem Les Saisons. Jednu v roce 1896, druhou pak v přelomovém roce 1900. Série vždy ukazuje čtyři různé ženy, kdy každá představuje jedno ze čtyř ročních období. „Pro etiketu našeho produktu Mucha Sekt Demi Sec bylo vybráno Muchovo dílo Jaro, které umělec zobrazuje jako půvabnou ženskou postavu v jemné látce a s bohatou kyticí v ruce. Stejně tak je možné vnímat i tento náš výjimečný polosuchý sekt, pro který je jemné perlení a vůně květin přímo charakteristická. Výborně se v něm snoubí se s delikátním ovocným pozadím. Skvěle se proto hodí například k jemným sýrům,“ říká brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 163 let od Muchova narození. „„Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Sekty Soare se těší dlouhodobé přízni jak českých a slovenských spotřebitelů, tak odborníků, což dokazuje Stříbrná medaile pro Mucha Sekt Demi Sec z prestižní mezinárodní soutěže Frankfurter Trophy. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj pradědeček Alfons Mucha jistě prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile Marcus Mucha, výkonný ředitel Mucha Foundation. 

ms-bwt-2023-1400x700px-png

Mucha Sekt Brut získal zlatou medaili v Berlíně


Další ze série nejprestižnějších světových soutěží pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno) a UIOE (Mezinárodní unie enologů) BERLINER WEIN TROPHY 2023 opět potvrdila, že Mucha Sekt patří mezi špičková světová vína. Mucha Sekt Brut inspirovaný tvorbou Alfonse Muchy si z Berlína odváží zlatou medaili.   Berliner Wine Trophy, která se letos konala po sedmadvacáté patří do seriálu Zlaté ligy. V letošním ročníku bylo v Německu hodnoceno přes 8300 vzorků, které po celých devět dní posuzovalo 230 porotců.  Vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby vína. Všechny produkty z elegantní řady ART DU VINS jsou typické svojí ovocnou svěžestí. „Naše produkty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu. Velmi nás těší, že náš Mucha Sekt Brut byl oceněn odborníky na takto prestižní mezinárodní soutěži. Uspěl zde již v roce 2019, kdy získal stříbro. A už tehdy jsme si řekli, že rozhodně chceme z Berlína zlato. Na tento cíl jsme se intenzivně zaměřili a nyní jej dosáhli. Berliner Wine Trophy ale není jediná soutěž, kde sklízíme úspěchy. Naše sekty pravidelně vozí medaile z Prague Wine Trophy, TOP 77 vín v ČR i dalších,“ říká Zdzisław Tadeusz Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci společnosti Soare sekt a.s. si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty. Sortiment je doplněn o jedinečnou kolekci letních sektů typu ICE v bílé i růžové variantě. Každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo. Dekorativního panó s názvem Snění bylo původně navrženo pro konkrétní firemní kalendář na rok 1898. Vlna Muchovy popularity však vedla k okamžitému zveřejnění tohoto návrhu v časopise La Plume pod francouzským názvem Rêverie. „Pro etiketu našeho produktu Mucha Sekt Brut bylo vybráno Muchovo dílo Snění, které umělec pojal jako zasněnou dívku listující otevřenou knihou. Výrazné kruhové pozadí je bohatě zdobeno květinami, jejichž stonky tvoří vzory připomínající krajku. Stejně tak je možné vnímat i tento náš výjimečný suchý sekt, pro který je vůně květin přímo charakteristická a věnujeme se jeho výrobě se stejnou pečlivostí, jakou vyžaduje právě ruční výroba krajek. Znamenitá pikantnost tohoto sektu se úžasně snoubí s jeho plnou kulatou chutí žlutého ovoce. Skvěle se proto hodí ke tvrdým sýrům, kaviáru, kanapkám i rybám a v horku je skvělý s plátkem hořkého pomeranče,“ říká brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 163 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Zlatá medaile pro Mucha Sekt Brut z tak prestižní soutěže, jakou bezesporu je Berliner Wine Trophy, je jasným důkazem, že značka Mucha Sekt má českým i slovenským spotřebitelům opravdu co nabídnout. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k zisku zlaté medaile John Mucha, prezident Mucha Foundation.

mucha-sekt-top-77-vin-cr-png

Letní Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt ICE ROSÉ oceněné na soutěži TOP 77 VÍN V ČESKÉ REPUBLICE


Oceňované Mucha Sekty i letos potvrzují svoji skvělou kvalitu. Zdvojnásobily loňský počet madailí získaných na soutěži TOP 77 VÍN V ČESKÉ REPUBLICE. Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt Brut získaly od super komise hned čtyři hvězdy. Po třech hvězdách získala tržní novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt Demi Sec a Mucha Sekt De Luxe Doux. Tradiční lokální klání se konalo již po čtyřiadvacáté a jeho výsledky byly slavnostně vyhlášeny v září v Brně.  O hvězdy udělované na této prestižní soutěži se utkalo 724 vín od 125 vinařů. Přihlášená vína celý týden hodnotily čtyři komise a všechna vína oceněná nad 87 bodů byla znovu ohodnocena super komisí ve složení: Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Bc. Jaroslav Suský a Ing. Miroslav Musil.  „Produkty značky Mucha Sekt získávají pravidelně medaile na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy, nebo opakovaně na domácí Prague Wine Trophy. Výsledky ze soutěže TOP 77 vín v České republice potvrzují dlouhodobě vysokou kvalitu našich produktů. Opakovaně zde uspěla naše loňská novinka Mucha Sekt ICE, medaili obhájil i Mucha Sekt Demi Sec a Mucha Sekt Rosé Sec. Zabodovala i naše letošní novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ, čehož si nesmírně vážíme, protože tento produkt jsme na trh uvedli teprve začátkem léta,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty inspirované každodenním bytím, tvořivostí a úspěchem Alfonse Muchy během jeho působení ve Francii.  „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplynulo už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k vítězství ve Volbě spotřebitele 2021 John Mucha, prezident Mucha Foundation.

2022-07-01-prague-wine-trophy-1740-870-px-01-png

Pět stříber pro Mucha Sekt z Prague Wine Trophy 2022


Špičkové Mucha Sekty inspirované tvorbou Alfonse Muchy dokázaly znásobit svůj loňský medailový úspěch z Prahy. Prestižní soutěž PRAGUE WINE TROPHY 2022 tentokrát ocenila namísto dvou hned pět různých Mucha Sektů. Stříbrnou medaili získal Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux a také Mucha Sekt ICE. Na mezinárodní soutěži PRAGUE WINE TROPHY 2022, jejíž historie sahá až do roku 2002, a která je co do počtu hodnocených vzorků největší mezinárodní soutěž vín v České republice, hodnotí vína členové odborné komise, které jmenuje organizátor z domácích a mezinárodních degustátorů, enologů, prodejců vína a odborných novinářů, kteří jsou kvalifikováni hodnotit vína z celého světa. „Naše sekty i letos ukazují svoji kvalitu. Byly již oceněny na Cuvée 2022 Ostrava a nyní potvrdily a znásobily své loňské úspěchy právě na Prague Wine Trophy. Věřím proto, že se nám bude v soutěžích dařit stejně jako loni, kdy jsme uspěli jak na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy a Víno TERRA WAG, tak na domácích kláních, kde jsme bodovali na Prague Wine Trophy, soutěži TOP 77 vín v České republice, ve Volbě spotřebitelů, nebo v Kutné Hoře na soutěži O Pohár Karla IV. Mucha Sekty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty, a to včetně tržní novinky v podobě růžové verze v Praze stříbrem oceněného Mucha Sekt ICE. Novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ nabízí všem milovníkům bublinek jedinečnou kombinaci příjemné ovocné vůně divokých malin, aromatických tónů zralých lesních jahod a výrazného, a přesto jemného perlení. V bohaté koruně tohoto svěžího sektu se při nalévání zatřpytí nádherná růžová barva a tóny zralého lesního ovoce hrají v jeho dokonale vyvážené chuti. Čtyři kostky ledu, jedna větší vinná sklenice a Mucha Sekt ICE ROSÉ – tak chutná růžové umění na ledu.  „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k úspěchu v soutěži John Mucha, prezident Mucha Foundation.

cuvee-20222-ostrava-silver-1400-x-700-px-png

Šest medailí pro Mucha Sekty z 20. ročníku Cuvée Ostrava


Za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci s Národním vinařským centrem se uskutečnil dvacátý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín Cuvée 2022 Ostrava. Degustátoři rozdělení do třech komisí udělili produktům značky Mucha Sekt celkem šest stříbrných medailí – uspěly Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux, Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt Nealko.  Vinaři nominovali do letošního ročníku Cuvée Ostrava 113 soutěžních vzorků. Vína, která splnila statut soutěže, byla dne 11. dubna 2022 hodnocena pod odbornou garancí Národního vinařského centra ve Valticích. Hodnotilo se stobodovou stupnicí v souladu s kritérii definovanými Národními standardy certifikovaných soutěží vín v České republice. Odborné komise vedli Prof. Ing. Fedora Malík DrSc., Prof. Ing. Josefa Balík PhD. a Marek Šťastný. Výstava vín Cuvée Ostrava se uskuteční dne 5. května 2022 v Zámku Zábřeh v Ostravě. „Naše sekty i letos ukazují svoji kvalitu a věřím, že se nám bude v soutěžích dařit stejně jako loni, kdy jsme uspěli jak na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy a Víno TERRA WAG, tak na domácích kláních, kde jsme bodovali na Prague Wine Trophy, soutěži TOP 77 vín v České republice, ve Volbě spotřebitelů, nebo v Kutné Hoře na soutěži O Pohár Karla IV. Mucha Sekty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty, a to včetně tržní novinky v podobě růžové verze nealkoholického sektu Mucha Sekt Nealko Rosé vhodného i pro vegany.   „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k úspěchu v soutěži John Mucha, prezident Mucha Foundation.

Na Vašem soukromí nám záleží!

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.