Mrkněte, co je u nás nového

akce-a-novinky-placeholder

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Adventní soutěž” ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE Technickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ: 08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“) 4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 4. 1. PRO INSTAGRAMSoutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram v období od 27.11.2022 09:00:00 hod. do 24.12. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/MuchaSekt. 4.2. PRO FACEBOOKSoutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook v období od 27.11.2022 12:00:00 hod. do 24.12. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt. 5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito Pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram (http://www.instagram.com) a Facebook (http://facebook.com/muchasekt). Dle vybrané platformy musí soutěžící dodržovat veškerá pravidla použití dané sítě: pro Facebook uvedená na https://www.instagram.com/policies.Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeni jen Soutěžící splňující níže uvedené podmínky. Soutěžící má právo zúčastnit se soutěže vícekrát, pakliže při každé z účastí splní konkrétní podmínky dané soutěže unikátním způsobem (pro Facebook napsání jiné osoby, pro Instagram označení jiné osoby). Pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit na Facebooku. Pokud však bude na jedné platformě vylosován jako vítěz, na jiné platformě již vyhrát nemůže.Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnili veškeré další podmínky Soutěže) dříve. 6. PRINCIP SOUTĚŽE6. 1. PRO INSTAGRAM A FACEBOOKÚkolem soutěžících je dát lajk stránce Mucha Sekt (https://www.instagram.com/MuchaSekt a http://facebook.com/muchasekt) a formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem napsat jejich odpověď na soutěžní otázku včetně označení dalšího uživatele. Ze správných odpovědí organizátor soutěže vylosuje 3 výherce. Soutěž má celkem čtyři na sobě nezávislá kola, a to v následujících termínech: 27.11., 4.12., 11.12., 18.12..Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na Instagramu Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce. Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi. 7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 3 soutěžící. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních komentářů zveřejněných v Době soutěže. Všechny výhry se vylosují najednou. Soutěž má celkem 3 výherce, tj. budou vylosováni 3 výherci.Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem (dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Instagram zpráv. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru nejpozději do 72 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případně nedoručení kompletních požadovaných kontaktních údajů, se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. 8. VÝHRA8. 1. PRO INSTAGRAMVýhrami v každém kole Soutěže jsou (výše a dále jako „Výhra“):1x láhev Mucha Sekt Brut s tubusem1x láhev Mucha Sekt Demi Sec s tubusem 1x Mucha Sekt ICE s tubusem 8.2. PRO FACEBOOKVýhrami v každém kole Soutěže jsou (výše a dále jako „Výhra“):1x láhev Mucha Sekt Brut s tubusem1x láhev Mucha Sekt Demi Sec s tubusem 1x Mucha Sekt ICE s tubusem 9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvímInstagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého Instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na kterou má být výhra doručena Technickému správci na Facebookový profil https://www.facebook.com/MuchaSekt. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 3 dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť Organizátora a Technického správce.  10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhra bude Výhercům odeslána do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky prostřednictvím kurýrní služby. Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po telefonické dohodě kurýrní služby s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB / IG stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo pokud se osobní údaje zpracovávají nezákonně,právo na omezení zpracování osobních údajů,právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook a Instagram). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Výhercům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhry, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoliv jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových povinností souvisejících s výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt. Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální sítí Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončení soutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.  V Brně dne 11.11. 2022

akce-a-novinky-placeholder

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Rosé Sec” ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE Technickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ: 08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“) 4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 4.1. PRO FACEBOOKSoutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook v období od 23.11.2022 12:00:00 hod. do 30.11. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt. 5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito Pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (http://facebook.com/muchasekt). Dle vybrané platformy musí soutěžící dodržovat veškerá pravidla použití dané sítě: pro Facebook uvedená na https://www.instagram.com/policies.Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeni jen Soutěžící splňující níže uvedené podmínky. Soutěžící má právo zúčastnit se soutěže vícekrát, pakliže při každé z účastí splní konkrétní podmínky dané soutěže unikátním způsobem (pro Facebook napsání jiné osoby, pro Instagram označení jiné osoby). Pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit na Facebooku. Pokud však bude na jedné platformě vylosován jako vítěz, na jiné platformě již vyhrát nemůže.Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnili veškeré další podmínky Soutěže) dříve. 6. PRINCIP SOUTĚŽE6. 1. PRO FACEBOOKÚkolem soutěžících je dát lajk stránce Mucha Sekt (http://facebook.com/muchasekt) a formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem napsat jejich odpověď na soutěžní otázku včetně označení dalšího uživatele. Ze správných odpovědí organizátor soutěže vylosuje 3 výherce.Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na Instagramu Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce. Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi. 7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 3 soutěžící. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních komentářů zveřejněných v Době soutěže. Všechny výhry se vylosují najednou. Soutěž má celkem 3 výherce, tj. budou vylosováni 3 výherci.Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem (dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Instagram zpráv. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru nejpozději do 72 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případně nedoručení kompletních požadovaných kontaktních údajů, se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. 8. VÝHRA8.1. PRO FACEBOOKVýhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):3x láhev Mucha Sekt Rosé Sec 9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvímInstagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého Instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na kterou má být výhra doručena Technickému správci na Facebookový profil https://www.facebook.com/MuchaSekt. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 3 dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť Organizátora a Technického správce.  10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhra bude Výhercům odeslána do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky prostřednictvím kurýrní služby. Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po telefonické dohodě kurýrní služby s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB / IG stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo pokud se osobní údaje zpracovávají nezákonně,právo na omezení zpracování osobních údajů,právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook a Instagram). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Výhercům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhry, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoliv jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových povinností souvisejících s výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt. Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální sítí Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončení soutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.  V Brně dne 11.11. 2022

akce-a-novinky-placeholder

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Demi Sec” ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 6096.2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 6096.3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽETechnickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ:08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“)4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE4. 1. PRO INSTAGRAMSoutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konáníSoutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram v období od 24.10.2022 12:00:00 hod. do31.10. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit dosoutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/MuchaSekt.5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidlasoutěže (dále jen „soutěžící“). Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškerépodmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito Pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěžejsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli,Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobámpověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňujícípodmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěžezařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram(http://www.instagram.com). Dle vybrané platformy musí soutěžící dodržovat veškerápravidla použití dané sítě: pro Facebook uvedená na https://www.instagram.com/policies.Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeni jen Soutěžící splňující níže uvedenépodmínky. Soutěžící má právo zúčastnit se soutěže vícekrát, pakliže při každé z účastí splníkonkrétní podmínky dané soutěže unikátním způsobem (pro Facebook napsání jiné osoby,pro Instagram označení jiné osoby). Pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právějednu Výhru. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit na Facebooku. Pokud však budena jedné platformě vylosován jako vítěz, na jiné platformě již vyhrát nemůže.Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmeníse považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) asoučasně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jednérodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; vpřípadě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který sestal Výhercem (tedy byl vylosován a splnili veškeré další podmínky Soutěže) dříve.6. PRINCIP SOUTĚŽE6. 1. PRO INSTAGRAMÚkolem soutěžících je dát lajk stránce Mucha Sekt (https://www.instagram.com/MuchaSekt)a formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem napsat jejich odpověď na soutěžní otázkuvčetně označení dalšího uživatele. Ze správných odpovědí organizátor soutěže vylosuje 3výherce.Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) podSoutěžním příspěvkem na Instagramu Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou přilosování výherců brány v potaz.Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadnýSoutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže vsouvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními nastraně Organizátora či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínkystanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit doSoutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bezodůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, sobecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskoudůstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorskánebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např.ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce.Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náležívýhradně Organizátorovi.7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 3 soutěžící. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budouurčeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěžeelektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výhercivylosováni ze všech platných Soutěžních komentářů zveřejněných v Době soutěže. Všechnyvýhry se vylosují najednou. Soutěž má celkem 3 výherce, tj. budou vylosováni 3 výherci.Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmitopravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenýmipravidly vylosován Technickým správcem (dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovanýSoutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhrapropadne ve prospěch Pořadatele Soutěže.Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Instagram zpráv. Zprávu soznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovacíadresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže.Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvímFacebook Messengeru nejpozději do 72 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobníchúdajů. V případě nezaslání, případně nedoručení kompletních požadovaných kontaktníchúdajů, se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá veprospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, žeSoutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je SoutěžícímuVýhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území Českérepubliky nebo Slovenské republiky. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí PořadatelSoutěže.8. VÝHRA8. 1. PRO INSTAGRAMVýhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):3x láhev Mucha Sekt Demi Sec9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvímInstagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, adresu a mobilnítelefonní číslo, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžnímpříspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, abyprostřednictvím svého Instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, nakterou má být výhra doručena Technickému správci na Facebookový profilhttps://www.facebook.com/MuchaSekt. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 3 dní odedne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uváženímůže Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případněji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelemkomunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry;po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány zdatových úložišť Organizátora a Technického správce.10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhra bude Výhercům odeslána do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenoupoštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky prostřednictvím kurýrníslužby. Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po telefonické dohodě kurýrníslužby s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatelenebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká.Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Nárok na výhruzaniká i v případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údajevč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci.11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že jestarší 18 let. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě adobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svýchosobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonníčíslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dlepříslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže,nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze propotřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončeníSoutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvoláníučiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru vSoutěži.Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercemněkteré z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB / IG stránkáchOrganizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnoupodmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickémusprávci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) oochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen„Nařízení“):právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsouzpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobníchúdajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo pokud se osobníúdaje zpracovávají nezákonně,právo na omezení zpracování osobních údajů,právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje,které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebopro jiného správce osobního údajů,právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů sesídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebozprostředkovatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít vsouladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno,příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálechOrganizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášenímvítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostechsouvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení,odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli vprůběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahraditdeklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečnýchpřípadech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze.Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznatSoutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či sepokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícíhovyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí osporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, kteráSoutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího čijiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporuse soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodnýchpříspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technicképroblémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítěFacebook a Instagram). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škodyzpůsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži anivýhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěženeručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast vsoutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Výhercům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhry, nebude poskytnuta žádnáfinanční ani jakákoliv jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související svýhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových povinností souvisejících svýhrou ve smyslu platných zákonů České republiky a Slovenské republiky.Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinakzavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, nežjsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadajíPořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu spředcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, budetato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technickýsprávce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí navýherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosemdat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidelSoutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat,veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právobez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnitjejí pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webuwww.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplnápravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a vpřípadě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěžíspojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správceči Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného činekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěžeze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tatodopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případnénámitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou vtěchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané pozdějinebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkolivnámitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technickýsprávce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti súčastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici nawww.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo naFacebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt.Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidelSoutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálechv souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jedináúplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas spravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím čipokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího zeSoutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickésociální sítí Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojenase sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickémusprávci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou platnostípořadatel.Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončenísoutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly a podmínkamisoutěže.V Brně dne 1.10. 2022

mucha-sekt-top-77-vin-cr-png

Letní Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt ICE ROSÉ oceněné na soutěži TOP 77 VÍN V ČESKÉ REPUBLICE


Oceňované Mucha Sekty i letos potvrzují svoji skvělou kvalitu. Zdvojnásobily loňský počet madailí získaných na soutěži TOP 77 VÍN V ČESKÉ REPUBLICE. Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt Brut získaly od super komise hned čtyři hvězdy. Po třech hvězdách získala tržní novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt Demi Sec a Mucha Sekt De Luxe Doux. Tradiční lokální klání se konalo již po čtyřiadvacáté a jeho výsledky byly slavnostně vyhlášeny v září v Brně.  O hvězdy udělované na této prestižní soutěži se utkalo 724 vín od 125 vinařů. Přihlášená vína celý týden hodnotily čtyři komise a všechna vína oceněná nad 87 bodů byla znovu ohodnocena super komisí ve složení: Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Bc. Jaroslav Suský a Ing. Miroslav Musil.  „Produkty značky Mucha Sekt získávají pravidelně medaile na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy, nebo opakovaně na domácí Prague Wine Trophy. Výsledky ze soutěže TOP 77 vín v České republice potvrzují dlouhodobě vysokou kvalitu našich produktů. Opakovaně zde uspěla naše loňská novinka Mucha Sekt ICE, medaili obhájil i Mucha Sekt Demi Sec a Mucha Sekt Rosé Sec. Zabodovala i naše letošní novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ, čehož si nesmírně vážíme, protože tento produkt jsme na trh uvedli teprve začátkem léta,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty inspirované každodenním bytím, tvořivostí a úspěchem Alfonse Muchy během jeho působení ve Francii.  „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplynulo už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k vítězství ve Volbě spotřebitele 2021 John Mucha, prezident Mucha Foundation.

akce-a-novinky-placeholder

PRAVIDLA SOUTĚŽE “VINOBRANÍ” ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. 3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE Technickým správcem soutěže je společnost Digital First Marketing Group s.r.o., IČ: 08262683, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. (dále jen „Technický správce“) 4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE4. 1. PRO INSTAGRAMSoutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram v období od 9. 9. 2022 12:00:00 hod. do 16. 9. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/MuchaSekt. 5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito Pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagram (http://www.instagram.com). Dle vybrané platformy musí soutěžící dodržovat veškerá pravidla použití dané sítě: pro Facebook uvedená na https://www.instagram.com/policies.Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeni jen Soutěžící splňující níže uvedené podmínky. Soutěžící má právo zúčastnit se soutěže vícekrát, pakliže při každé z účastí splní konkrétní podmínky dané soutěže unikátním způsobem (pro Facebook napsání jiné osoby, pro Instagram označení jiné osoby). Pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit na Facebooku. Pokud však bude na jedné platformě vylosován jako vítěz, na jiné platformě již vyhrát nemůže.Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnili veškeré další podmínky Soutěže) dříve. 6. PRINCIP SOUTĚŽE6. 1. PRO INSTAGRAMÚkolem soutěžících je dát lajk stránce Mucha Sekt (https://www.instagram.com/MuchaSekt) a formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem napsat jejich tip na odpověď na soutěžní otázku. Ze správných odpovědí organizátor soutěže vylosuje 3 výherce.Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na Instagramu Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce. Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi. 7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 3 soutěžící. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních komentářů zveřejněných v Době soutěže. Všechny výhry se vylosují najednou. Soutěž má celkem 3 výherce, tj. budou vylosováni 3 výherci.Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem (dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Instagram zpráv. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru nejpozději do 72 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případně nedoručení kompletních požadovaných kontaktních údajů, se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům odeslány do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. 8. VÝHRA8. 1. PRO INSTAGRAMVýhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):3x láhev Mucha Sekt Prosecco D.O.C. 9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvímInstagram zpráv. Každý Výherce následně uvede své jméno, příjmení, adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého Instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s adresou, na kterou má být výhra doručena Technickému správci na Facebookový profil https://www.facebook.com/MuchaSekt. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 3 dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť Organizátora a Technického správce.  10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhra bude Výhercům odeslána do 30 dnů od ukončení Soutěže na Výhercem uvedenou poštovní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky prostřednictvím kurýrní služby. Přesné datum a čas dodání výhry budou stanoveny po telefonické dohodě kurýrní služby s výhercem. Náklady na doručení Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně kurýrní služby, Pořadatele nebo Technického správce nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dnů od oznámení výhry neposkytne svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci. 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu však Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Soutěžící uděluje Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB / IG stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo pokud se osobní údaje zpracovávají nezákonně,právo na omezení zpracování osobních údajů,právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook a Instagram). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Výhercům, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci čerpat výhry, nebude poskytnuta žádná finanční ani jakákoliv jiná kompenzace. Výherce nese všechna rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím a je zodpovědný za splnění daňových povinností souvisejících s výhrou ve smyslu platných zákonů České republiky a Slovenské republiky. Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt. Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální sítí Facebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách soutěžících rozhoduje s konečnou platností pořadatel.  Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat vrácení výhry v plném rozsahu i po ukončení soutěže, a to v případě, že soutěžící získal výhru v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.  V Brně dne 8. 9. 2022

akce-a-novinky-placeholder

SOUTĚŽ Vyhraj s Mucha Sektem vstupenky na výstavu Mucha – Rodinná sbírka ve Valdštejnské jízdárně


Pravidla soutěžeÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE“Vyhraj s Mucha Sektem vstupenky na výstavu Mucha – Rodinná sbírka ve Valdštejnské jízdárně“ 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽEOrganizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. (dále jen „Organizátor“ nebo „Vyhlašovatel“) 2. POŘADATEL SOUTĚŽEPořadatelem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno-jih, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6096. (dále jen „Pořadatel“) 3. TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE Technickým správcem soutěže je společnost SOARE SEKT a.s., IČ: 63144964, se sídlem Vídeňská 101/119, 619. (dále jen „Technický správce“) 4. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽESoutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook v období od 17.08. 2022 00:00:00 hod. do 23.08. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Soutěžící se mohou zapojit do soutěže na Facebooku Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ . 5. ÚČAST V SOUTĚŽISoutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěže zúčastnit. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a v Době jejího konání. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi, Technickému správci či spolupracujícím společnostem či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (http://www.facebook.com) nebo sociální síti Instagram (http://www.instagram.com). Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebooku uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870. Do závěrečného slosování o výhry budou zařazeny jen Soutěžící splňující výše uvedené podmínky. Soutěžící má právo se zúčastnit pouze jednou, pokud bude vylosován jako Výherce, může získat právě jednu Výhru. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, který se stal Výhercem (tedy byl vylosován a splnil i veškeré další podmínky Soutěže) dříve. 6. PRINCIP SOUTĚŽEPrincipem Soutěže je zakoupit v soutěžním období 17.8.-23.8.2022 jakoukoli lahev Mucha Sekt v prodejní síti Tesco Stores ČR, a.s., uchovat účtenku jako doklad o tomto nákupu a vložit v Době trvání Soutěže do komentáře pod Soutěžní příspěvek označený slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo na Instagramu Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/ Soutěžní komentář, který musí obsahovat název oblíbeného typu Mucha Sektu a osobu, s níž si sekt nejraději Soutěžící vychutnává. Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo registrace Soutěžícího na instagramových stránkách Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/. Registraci do Soutěže a souhlas s pravidly Soutěže Soutěžící stvrzuje účastí v Soutěži, tedy vložením Soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku na facebookové nebo instagramové stránce Mucha Sekt https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo https://www.instagram.com/muchasekt/. Nahráním Soutěžního komentáře uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas se zveřejněním Soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.Do Soutěže je vloženo 50 ks výher.Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):50× Rodinná vstupenka (v hodnotě 500 Kč - rodinná vstupenka = 2 dospělí + 2  děti do 18 let) na výstavu Mucha – Rodninná spírka realizovanou v období 15.7.2022-31.10.2022 na adrese Valdštejsná jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Malá StranaSoutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře (dále jen „Soutěžní komentář“) pod Soutěžním příspěvkem na facebookových nebo instagramových stránkách Mucha Sekt po datu ukončení Soutěže nebudou při losování výherců brány v potaz.Každý Soutěžící je oprávněn se do Soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo sociální sítě Instagram.Organizátor ani Technický správce Soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný Soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně Organizátora či Technického správce.Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech Soutěže (zejména, nikoliv však výlučně viz níže) nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoli po Dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.Soutěžní komentář nesmí:a) být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;g) obsahovat skrytou reklamu;h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Organizátora nebo Technického správce.Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Organizátorovi. 7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮVýhercem se stane 50 soutěžících. Výherci (splní-li veškeré podmínky těchto pravidel) budou určeni losováním provedeným nejpozději do tří pracovních dnů po skončení Soutěže elektronickým systémem Technického správce. Po ukončení Soutěže budou výherci vylosováni ze všech platných Soutěžních registrací doručených v Době soutěže. Všech 50 výher se vylosuje najednou. O losování bude, po skončení Soutěže, pořízen písemný protokol. Soutěž má celkem 50 výherců, tj. bude vylosováno padesát výherců. Výhry budou přidělovány v pořadí, v jakém byli Soutěžící vylosováni – tedy první až padesátý vylosovaný soutěžící získává rodinnou vstupenku na výstavu Mucha – Rodinná sbírka ve formě zapsání na guest list výstavy konané v období 15.7.2022-31.10.2022 na adrese Valdštejsná jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Malá Strana.Výhercem se stane pouze Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (a to i ty, jež navazují na vylosování) a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Technickým správcem. (Dále jen „Výherce“). V případě, že vylosovaný Soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, nestává se Výhercem a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele Soutěže. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. Komunikace se Soutěžícím/Výhercem probíhá formou Facebook Messengeru. Zprávu s oznámením o Výhře a požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa a mobilní telefon) obdrží nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Zprávu se svými kontaktními údaji a fotokopií účtenky prokazující nákup soutěžního výrobku v prodejní síti Tesco Stores ČR, a.s. (17.8.-23.8.2022) je vylosovaný Soutěžící povinen doručit prostřednictvím Facebook Messengeru nebo zprávy na Instagramu nejpozději do 48 hodin od obdržení požadavku o zaslání osobních údajů. V případě nezaslání, případě nedoručení účtenky či kompletních požadovaných kontaktních údajů se vylosovaný Soutěžící nestává Výhercem, Výhra se nepotvrzuje a propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu, dodatečně vylosovanému Výherci v rámci dodatečného losování. V případě, že Soutěžící dodá včas veškeré potřebné kontaktní údaje Technickému správci, je Soutěžícímu Výhra potvrzena a Soutěžící se stává Výhercem. Výhry budou Výhercům předány ve formě zapsání na guest list výstavy do 30 dnů od ukončení Soutěže a jsou validovány Výhercem uvedenou poštovní adresou na území České republiky a jeho telefonním číslem. Nerozdělené výhry budou zařazeny do tzv. dodatečného losování. Dodatečné losování proběhne nejpozději 30.08. 2022 s tím, že v něm budou vylosováni výherci doposud nepřidělených Výher (např. z důvodu nedoložení účtenky či kontaktních údajů pro doručení výhry atp.). Losováno bude ze všech do Soutěže v Době jejího konání zaslaných platných Soutěžních registrací, které nebyly vylosovány v rámci předcházejících losování. V případě, že se ani po uvedeném Dodatečném losování nepodaří v souladu s těmito pravidly přidělit veškeré Výhry v Soutěži příslušným výhercům, propadají tyto ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Vylosovaným Soutěžícím bude nejpozději do 3 pracovních dnů po dodatečném losování zasláno, prostřednictvím Facebook Messengeru oznámení o vylosování. Podmínky čerpání a předání výher jsou shodné s článkem 7 těchto pravidel. 8. VÝHRADo Soutěže je vloženo 50 ks výher v celkové hodnotě 25.000 Kč. Výhrami v Soutěži jsou (výše a dále jako „Výhra“):50× Rodinná vstupenka (v hodnotě 500 Kč - rodinná vstupenka = 2 dospělí + 2  děti do 18 let) na výstavu Mucha – Rodninná spírka realizovanou v období 15.7.2022-31.10.2022 na adrese Valdštejsná jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Malá StranaZe všech Soutěžních komentářů, které splnily pravidla Soutěže, Organizátor vylosuje 50 Soutěžních komentářů a jeho autory odmění výhrou viz článek 7 těchto pravidel. 9. OZNÁMENÍ VÝHERCŮPo ukončení soutěže budou výherci kontaktování Technickým správcem prostřednictvím Facebook Messengeru a Instagram zpráv. Každý Výherce následně zašle fotokopii účtenky prokazující nákup soutěžního produktu a uvede své jméno, příjmení, doručovací adresu a mobilní telefonní číslo, a to nejpozději do 2 dnů od oznámení výhry.Organizátor a Technický správce shromažďuje osobní údaje výherců výhradně za účelem komunikace a předání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro předání výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť realizátora výstavy Mucha Rodinná sbírka, Organizátora a Technického správce. Technický správce může výherce kontaktovat i prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem nejpozději do 3 pracovních dní po vyhodnocení Soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového či instagramového profilu odeslal soukromou zprávu s požadovanými údaji Technickému správci na facebookový profil https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo https://www.instagram.com/muchasekt/ . Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 2 dní ode dne, kdy byl kontaktovaný Technickým správcem.Pokud Výherce Výhru odmítne, ztrácí nárok na Výhru a Organizátor podle svého uvážení může Výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel Soutěže případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.  10. PŘEDÁNÍ VÝHERVýhry budou Výhercům předány formou zapsání na guest list výstavy do 30 dnů od ukončení Soutěže a jsou validovány Výhercem uvedenou poštovní adresou na území České republiky a telefonním číslem na pokladně výstavy Mucha Rodinná sbírka - Valdštejsná jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Malá Strana. Výhru je třeba vyčerpat do 31.10.2022, kdy výstava končí. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně realizátora výstavy, Pořadatele nebo Technického správce nebudou předány a nárok na ně zaniká. Výhru z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výhry není možné směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 2 dní od oznámení výhry neposkytne účtenku prokazující nákup soutěžního produktu v prodejnách Tesco Stores ČR, a.s., svoje osobní údaje vč. telefonního čísla, které budou sloužit k doručení Výhry Výherci.  11. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY/PŘÍCHUTĚSoutěžními produkty se rozumí výrobky Pořadatele značky Mucha Sekt, a to konkrétně Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Chardonnay Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt ICE, Mucha Sekt ICE ROSÉ, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux, Mucha Sekt Nealkoholické, Mucha Sekt Nealkoholické Rosé, Mucha Prosecco D.O.C.  12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHYVložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18let. Soutěžící osoba mladší 18 let vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek vědomě potvrzuje, že disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Vložením Soutěžního komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě a dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje výherce: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@soaresekt.cz. Odvoláním svého souhlasu, avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.Soutěžící uděluje realizátorovi výstavy Mucha Rodinná sbírka ve Valdštejnské jízdárně v Praze, Organizátorovi a Technickému správci pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách Organizátora i Technického správce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi a Technickému správci osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):· právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,· právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,· právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,· právo na omezení zpracování osobních údajů,· právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,· právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení.Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Technického správce v souvislosti s prezentací této Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Organizátora či Technického správce.Souhlas dle tohoto bodu se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení. 13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKYOrganizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav pravidel či podmínek Soutěže. Organizátor Soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu měnit pravidla Soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druh a počet výher, nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit, resp. ukončit bez náhrady a/nebo nevybrat žádného vítěze. Oprávnění Organizátora zasahovat do průběhu Soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, bude-li mít Organizátor podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, pravidla Soutěže. V takových případech je Organizátor oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Organizátorovi Soutěže.Bude-li zjištěno podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor a Technický správce si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli nevhodných příspěvků. Organizátor ani Technický správce soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani Technický správce neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Pořadatel ani Technický správce soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci předání. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nejsou právně vymahatelné.Pořadatel ani další osoby podílející se na organizaci Soutěže nejsou vůči Soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele ani těchto osob, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Nepřevzaté výhry či výhry, které nebylo možné v rámci Soutěže přidělit, propadají Pořadateli. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel, Organizátor ani Technický správce neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, výherních zpráv, odpovědí na výherní zprávy, výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu trvání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na webu www.muchasekt.cz, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím. Pořadatel, Technický správce ani Organizátor neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním výhry. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.muchasekt.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@soaresekt.cz, nebo na Facebookovou stránku Mucha Sekt: https://www.facebook.com/MuchaSekt nebo na Instagram Mucha Sekt https://www.instagram.com/muchasekt/Organizátor ani Technický správce neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla Soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná.Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel Soutěže Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální sítiFacebook. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítíFacebook, společností Facebook Inc. nebo Meta Platforms Ireland. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Technickému správci Soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Meta Platforms Ireland Limited. V Brně dne 08.08. 2022

2022-07-01-prague-wine-trophy-1740-870-px-01-png

Pět stříber pro Mucha Sekt z Prague Wine Trophy 2022


Špičkové Mucha Sekty inspirované tvorbou Alfonse Muchy dokázaly znásobit svůj loňský medailový úspěch z Prahy. Prestižní soutěž PRAGUE WINE TROPHY 2022 tentokrát ocenila namísto dvou hned pět různých Mucha Sektů. Stříbrnou medaili získal Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux a také Mucha Sekt ICE. Na mezinárodní soutěži PRAGUE WINE TROPHY 2022, jejíž historie sahá až do roku 2002, a která je co do počtu hodnocených vzorků největší mezinárodní soutěž vín v České republice, hodnotí vína členové odborné komise, které jmenuje organizátor z domácích a mezinárodních degustátorů, enologů, prodejců vína a odborných novinářů, kteří jsou kvalifikováni hodnotit vína z celého světa. „Naše sekty i letos ukazují svoji kvalitu. Byly již oceněny na Cuvée 2022 Ostrava a nyní potvrdily a znásobily své loňské úspěchy právě na Prague Wine Trophy. Věřím proto, že se nám bude v soutěžích dařit stejně jako loni, kdy jsme uspěli jak na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy a Víno TERRA WAG, tak na domácích kláních, kde jsme bodovali na Prague Wine Trophy, soutěži TOP 77 vín v České republice, ve Volbě spotřebitelů, nebo v Kutné Hoře na soutěži O Pohár Karla IV. Mucha Sekty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty, a to včetně tržní novinky v podobě růžové verze v Praze stříbrem oceněného Mucha Sekt ICE. Novinka Mucha Sekt ICE ROSÉ nabízí všem milovníkům bublinek jedinečnou kombinaci příjemné ovocné vůně divokých malin, aromatických tónů zralých lesních jahod a výrazného, a přesto jemného perlení. V bohaté koruně tohoto svěžího sektu se při nalévání zatřpytí nádherná růžová barva a tóny zralého lesního ovoce hrají v jeho dokonale vyvážené chuti. Čtyři kostky ledu, jedna větší vinná sklenice a Mucha Sekt ICE ROSÉ – tak chutná růžové umění na ledu.  „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k úspěchu v soutěži John Mucha, prezident Mucha Foundation.

cuvee-20222-ostrava-silver-1400-x-700-px-png

Šest medailí pro Mucha Sekty z 20. ročníku Cuvée Ostrava


Za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci s Národním vinařským centrem se uskutečnil dvacátý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín Cuvée 2022 Ostrava. Degustátoři rozdělení do třech komisí udělili produktům značky Mucha Sekt celkem šest stříbrných medailí – uspěly Mucha Sekt Brut, Mucha Sekt Demi Sec, Mucha Sekt Rosé Sec, Mucha Sekt De Luxe Doux, Mucha Sekt ICE a Mucha Sekt Nealko.  Vinaři nominovali do letošního ročníku Cuvée Ostrava 113 soutěžních vzorků. Vína, která splnila statut soutěže, byla dne 11. dubna 2022 hodnocena pod odbornou garancí Národního vinařského centra ve Valticích. Hodnotilo se stobodovou stupnicí v souladu s kritérii definovanými Národními standardy certifikovaných soutěží vín v České republice. Odborné komise vedli Prof. Ing. Fedora Malík DrSc., Prof. Ing. Josefa Balík PhD. a Marek Šťastný. Výstava vín Cuvée Ostrava se uskuteční dne 5. května 2022 v Zámku Zábřeh v Ostravě. „Naše sekty i letos ukazují svoji kvalitu a věřím, že se nám bude v soutěžích dařit stejně jako loni, kdy jsme uspěli jak na mezinárodních soutěžích jako je Mundus Vini, Berliner Wine Trophy a Víno TERRA WAG, tak na domácích kláních, kde jsme bodovali na Prague Wine Trophy, soutěži TOP 77 vín v České republice, ve Volbě spotřebitelů, nebo v Kutné Hoře na soutěži O Pohár Karla IV. Mucha Sekty vynikají nejen skvělými chuťovými kvalitami, ale také na první pohled zaujmou neotřelým designem každé láhve, který čerpá z Muchovy nadčasovosti a smyslu pro styl a krásu,“ přibližuje úspěchy posledních let Zdzisław Dalecki, ředitel společnosti Soare sekt a.s. Zákazníci si mohou vybírat z pestré nabídky stylových sektů z kolekce Alfonse Muchy, která obsahuje jak alkoholické, tak nealkoholické varianty, a to včetně tržní novinky v podobě růžové verze nealkoholického sektu Mucha Sekt Nealko Rosé vhodného i pro vegany.   „Šumivá vína značky Mucha Sekt pocházejí z prémiových vinařských oblastí a podléhají nejnovějším trendům v oblasti zpracování hroznů i samotné výroby sektů. Všechny naše produkty jsou typické svojí ovocnou svěžestí a každá lahev na sobě nese jiné Muchovo dílo,“ dodává brand managerka Soare sekt Barbara Kozielová. Letos v červenci uplyne už 162 let od Muchova narození. „Jsem velmi rád za dlouholetou spolupráci naší nadace se společností Soare sekt. Navíc i spojení naší rodiny se světem dobrého vína trvá už spoustu let. První zmínka o něm totiž sahá až do patnáctého století, konkrétně do roku 1488, kde Voršila Muchapeková „poručila vinohrad v Rovni strýci svému Muchovi a k tomu tři drejlinky vína“. Můj dědeček Alfons Mucha prožil mnoho krásných časů se sklenkou dobrého vína v ruce,“ doplnil k úspěchu v soutěži John Mucha, prezident Mucha Foundation.

untitled-design-7-png

Máme TWITTER


Máme Twitter, najdete nás tady:   

Na Vašem soukromí nám záleží!

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.